«ДАНКО СИСТЕМС» ООД, е  бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP002-2.001-0219-CO1 / 20.6.2016 г., за изпълнение на Проект: «Технологично подобряване на производствения капацитет в ДАНКО  СИСТЕМС ООД»  чрез закупуване на АВТОМАТИЧНА ЛАЗЕРНА ПОРТАЛНА МАШИНА ЗА  РАЗКРОЯВАНЕ  НА МЕТАЛНИ ЛИСТА.

 

Максималният размер на общо допустимите разходи по проекта възлиза на 647 000.00 лв.

 

Предоставяната от Управляващия орган безвъзмездна  финансова помощ е в максимален размер и представлява 70% от допустимите разходи по проекта. Тя се предоставя съобразно условията  на Регламент / ЕС/ № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 год. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора / ОВ L  107/ 1 от 26.06.2014 г/  и представлява регионална инвестиционна помощ по чл. 14 от посочения Регламент

A diverse range of high quality products

See more

Danko systems  has the following machine tools

See more

For your convenience, you can see our files and projects

See more

You can see our gallery, videos and catalogs

See more

Any inquiry, accompanied by a drawing gets quick and specific response

References

We were very pleased with the service and professionalism. It was placed in deadline

/ Hubis Ltd

Our products

Bunk bed 4

Small folding legs

Medical bed

Elbow

PP 05

Folding mechanism