«ДАНКО СИСТЕМС» ООД, е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0219-CO1 / 20.6.2016 г., за изпълнение на Проект: «Технологично подобряване на производствения капацитет в ДАНКО СИСТЕМС ООД» чрез закупуване на АВТОМАТИЧНА ЛАЗЕРНА ПОРТАЛНА МАШИНА ЗА РАЗКРОЯВАНЕ НА МЕТАЛНИ ЛИСТА. Максималният размер на общо допустимите разходи по проекта възлиза на 647 000.00 лв. Предоставяната от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ е в максимален размер и представлява 70% от допустимите разходи по проекта. Тя се предоставя съобразно условията на Регламент / ЕС/ № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 год. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора / ОВ L 107/ 1 от 26.06.2014 г/ и представлява регионална инвестиционна помощ по чл. 14 от посочения Регламент.