Европейски програми

Проект и главна цел: Договор BG16RFOP002-2.089 -0788- С01

Процедура: BG16RFOP002-2.089 – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“,

Бенефициент: ДАНКО СИСТЕМС ООД

Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.10.2021 г.
Край: 14.01.2022 г.

ДАНКО СИСТЕМС ООД има одобрено и договорирано проектно предложение по процедура: BG16RFOP002-2.089 – Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност и наименование: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. през 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Процедура се явява продължение на инициативата в рамките на ОПИК за осигуряване на оборотен капитал чрез безвъзмездни средства за предприятия от всички сектори в страната.

В резултат на получените безвъзмездни средства от европейското финансиране по процедурата, ДАНКО СИСТЕМС ООД реализира положителен ефект по отношение развитие на дейността си – осигуряване на достатъчно материални запаси за производството си, стабилност на работни места и разкриване на нови такива.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-9554-CO1

Бенефициент: ДАНКО СИСТЕМС ООД

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.08. 2020 г.
Край: 21.11. 2020 г.

 

„ДАНКО СИСТЕМС“ ООД е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Главната цел на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Средствата, които се предоставят по процедурата, представляват преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Отпуснатите средства ще бъдат използвани за покриване на текущите нужди на дружеството и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други. Общата стойност на отпуснатите средства на „ДАНКО СИСТЕМС“ ООД е 10 000 лв.

«ДАНКО СИСТЕМС» ООД, е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0219-CO1 / 20.6.2016 г., за изпълнение на Проект: «Технологично подобряване на производствения капацитет в ДАНКО СИСТЕМС ООД» чрез закупуване на АВТОМАТИЧНА ЛАЗЕРНА ПОРТАЛНА МАШИНА ЗА РАЗКРОЯВАНЕ НА МЕТАЛНИ ЛИСТА. Максималният размер на общо допустимите разходи по проекта възлиза на 647 000.00 лв.

Предоставяната от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ е в максимален размер и представлява 70% от допустимите разходи по проекта. Тя се предоставя съобразно условията на Регламент / ЕС/ № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 год. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора / ОВ L 107/ 1 от 26.06.2014 г/ и представлява регионална инвестиционна помощ по чл. 14 от посочения Регламент.

Изпратете безплатно запитване за оферта

+359 877 61 29 15

office@dankosystems.com

Индустриална зона,

4110 Първенец, България