European Programmes

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-9554-CO1

Бенефициент: ДАНКО СИСТЕМС ООД

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.08. 2020 г.
Край: 21.11. 2020 г.

 

„ДАНКО СИСТЕМС“ ООД е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Главната цел на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Средствата, които се предоставят по процедурата, представляват преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Отпуснатите средства ще бъдат използвани за покриване на текущите нужди на дружеството и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други. Общата стойност на отпуснатите средства на „ДАНКО СИСТЕМС“ ООД е 10 000 лв.

«ДАНКО СИСТЕМС» ООД, е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0219-CO1 / 20.6.2016 г., за изпълнение на Проект: «Технологично подобряване на производствения капацитет в ДАНКО СИСТЕМС ООД» чрез закупуване на АВТОМАТИЧНА ЛАЗЕРНА ПОРТАЛНА МАШИНА ЗА РАЗКРОЯВАНЕ НА МЕТАЛНИ ЛИСТА. Максималният размер на общо допустимите разходи по проекта възлиза на 647 000.00 лв.

Предоставяната от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ е в максимален размер и представлява 70% от допустимите разходи по проекта. Тя се предоставя съобразно условията на Регламент / ЕС/ № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 год. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора / ОВ L 107/ 1 от 26.06.2014 г/ и представлява регионална инвестиционна помощ по чл. 14 от посочения Регламент.

Ask Any Question or
Start a Free Quote

+359 877 61 29 15

office@dankosystems.com

Industrial zone,

4110 Parvenets, Bulgaria